دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، تابستان 1400 
13. نماز جماعت و قدرت نرم جامعه اسلامی

صفحه 245-262

10.22034/sm.2021.135748.1589

محمد شجاعیان؛ سید محمود طیب حسینی؛ فاطمه لطفی