نویسنده = جاذبی، مجتبی
1. تأملی‌‌‌‌‌‌‌بر ماهیت دانش سیاسی اسلامی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 61-78

محسن رضوانی؛ مجتبی جاذبی