نویسنده = شریفی، احمدحسن
1. تحلیل سیاسی اسفار اربعه‌‌ی عرفانی با تاکیدبر اندیشه‌‌ی سیاسی صدرالمتالهین

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 153-172

ابوالفضل هاشمی سجزه‌ئی؛ احمدحسن شریفی