نویسنده = هاشمی سجزه‌ئی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سیاسی اسفار اربعه‌‌ی عرفانی با تاکیدبر اندیشه‌‌ی سیاسی صدرالمتالهین

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 153-172

10.22034/sm.2019.34531

ابوالفضل هاشمی سجزه‌ئی؛ احمدحسن شریفی