نویسنده = فتح اللهی، محمدعلی
1. جنگ فقر و غنا در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 17، تابستان 1396، صفحه 63-80

محمدعلی فتح اللهی