نویسنده = بهروزی لک، غلامرضا
1. "ماهیت استرشادی فطری" حیات اجتماعی در حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 17، تابستان 1396، صفحه 23-44

غلامرضا بهروزی لک