نویسنده = بیگدلی، محمد رضا
1. نقش رسانه‌های اجتماعی در ارتقای تحمل اجتماعی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 147-166

کمال اکبری؛ محمد رضا بیگدلی