نویسنده = نصیری، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. وجوه امنیتی متعالی و متدانی شاهنامه‌ فردوسی

دوره 7، شماره 24، بهار 1398، صفحه 159-176

علی اصغر نصیری


2. مبانی مناسبات "امنیت فرهنگی متعالی" و "آزادی فرهنگی متعالی"

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 59-76

علی اصغر نصیری؛ نجف لک زایی