نویسنده = لک زایی، شریف
1. رابطه‌‌ی دین و سیاست در نگاه تطبیقی به آرای ملاصدرا و هگل

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 173-192

محسن جبارنژاد؛ شریف لک زایی