نویسنده = علوی، سید علی اصغر
1. جواز جاسوسی برای نظام سیاسی در فقه شیعه

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 141-156

سید علی اصغر علوی