نویسنده = ملک افضلی اردکانی، محسن
1. بررسی جواز یا عدم جواز اعتصاب در حکومت اسلامی

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 125-144

محسن ملک افضلی اردکانی؛ مرتضی مطهری فرد