نویسنده = ارسطا، محمد جواد
1. قلمرو عدم مسئولیت نمایندگی مجلس

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 145-160

زهرا سادات رائی ورعی؛ محمد جواد ارسطا