نویسنده = عبدخدایی، بشری
1. رهیافت مقصدگرا به امربه معروف و نهی ازمنکر در فقه سیاسی امامیه

دوره 5، شماره 17، تابستان 1396، صفحه 81-96

بشری عبدخدایی؛ محمدتقی فخلعی؛ محمد حسن حائری