نویسنده = شیرخانی، علی
1. فقه سیاسی و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 121-140

علی شیرخانی؛ محمود ابراهیمی ورکیانی