نویسنده = مطهری فرد، مرتضی
تعداد مقالات: 2
2. اندیشه ی سیاسی شیخ عبدالکریم حائری یزدی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 115-132

مرتضی توکلی محمدی؛ مرتضی مطهری فرد