نویسنده = لکزایی، شریف
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فلسفی توسعه از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 69-88

شریف لکزایی؛ نجمه کیخا؛ صدیقه لکزایی