نویسنده = مبلغی، احمد
1. سیاست اسلامی در اندیشه سیاسی علامه محمدحسین کاشف الغطاء

دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 89-101

احمد مبلغی؛ سیدجواد میرخلیلی