نویسنده = سنقری، محمد
1. الگوی اسلامی پیشرفت براساس مفاهیم قرآن کریم

دوره 3، شماره 8، بهار 1394، صفحه 7-28

نجف لکزایی؛ محمد سنقری