نویسنده = ایروش، عبدالمهدی
1. استعاره وقف درباره حکومت

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 121-135

عبدالمهدی ایروش