نویسنده = جهان تیغ، حسین
1. تأثیر علمای دیوبند بر سلفیت

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 123-138

حسین جهان تیغ