نویسنده = سید باقری، سید کاظم
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 7-28

سید کاظم سید باقری