نویسنده = امیراحمدی، منصور
1. مبانی فلسفی اندیشه های سیاسی در اسلام

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 153-178

منصور امیراحمدی