نویسنده = افتخارزاده، اصغر
1. تبارشناسی قاعده مصلحت در فقه سیاسی شیعه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 79-96

اصغر افتخارزاده