نویسنده = نظرزاده، عبدالله
1. مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 59-78

عبدالله نظرزاده