نویسنده = ایزدهی، سید سجاد
1. ضوابط مصلحت در فقه شیعه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 29-58

سید سجاد ایزدهی