مؤلفه‌‌‌‌‌های حکمرانی عادلانه در چارچوب نظریه‌‌ی "زیست‌‌جها‌‌‌‌‌‌‌ن"

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

مقوله‌‌ی عدالت و حکمرانی عادلانه از امهات فلسفه‌‌ی سیاسی است که می‌‌‌‌‌کوشد تکاپو برای استقرار جامعه‌‌ی عادلانه را در جوامع قدیمی تابه‌‌‌‌‌امروز بررسی کند. در اندیشه‌‌ی ایرانی- اسلامی نیز این مسأله اهمیت اساسی دارد. مقاله‌‌ی حاضر با بهره‌‌‌‌‌گیری از نظریه‌‌ی هنجارگرایی و زیست‌‌جها‌‌‌‌‌‌‌ن، این پرسش را مطرح کرده است که مؤلفه‌‌‌‌‌های شکل‌‌‌‌‌دهنده و مقوم حکمرانی عادلانه چیست؟ مدعای ما آن است که در صورت تلفیق و همروی مأخوذ از زیست‌‌جها‌‌‌‌‌‌‌ن
ایرانی- اسلامی، ضمن اصلاح اشکالات حکمرانی، می‌‌‌‌‌توان ایده‌‌‌‌‌ای کامل‌‌‌‌‌تر از حکمرانی را ارائه داد که بر سه محور زیر استوار است: 1. مأخذ ایرانشهری حکمرانی عادلانه؛ 2. مؤلفه‌‌‌‌‌های حکمرانی شیعی دادگرانه؛ 3. مؤلفه‌‌ی حکمرانی خدمت‌‌‌‌‌گزارانه‌‌ی انقلاب اسلامی. این مقاله در چارچوب نظریه‌‌ی "زیست‌‌جها‌‌‌‌‌‌‌ن" و به‌‌‌‌‌روش "توصیفی- تحلیلی" به‌‌‌‌‌نگارش درآمده است.

کلیدواژه‌ها