بررسی نقش حزب‌الله در ساختار سیاسی لبنان (2018 - 2006)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی ، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

10.22034/sm.2021.523753.1655

چکیده

لبنان کشوری با ساختار موزاییکی شکل است که عوامل متعددی در این ساختارسازی، از جمله؛ دین، مذهب، قومیت، گروه، فرهنگ چندپاره و وجود احزاب متعدد مهم بوده‌اند که این امر هم اتفاقی در هموارسازی دموکراسی فراهم می‌آورد و هم اینکه تنش‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را می‌تواند به وجود آورد. به عبارتی؛ هم جنبه منفی دارد و هم مثبت، جنبه منفی آن کاهش قدرت داخلی و هدر رفت ظرفیت‌هاست و نشانه مثبت آن ظهور و بروز گروه‌، احزاب و جنبش‌هایی است که توانایی مدیریت در سطح کلان لبنان را می‌تواند داشته باشد. در این میان؛ حزب‌الله را می‌توان کنشگری قوی و فعال در این کشور دانست که تمایلات عمل‌گرایانه‌ای در قدرت سیاسی را خواهان است. این جنبش نشان داده که هم می‌تواند در زمینه نظامی قدرت‌نمایی کند و هم در عرصه اجتماعی و سیاسی. سوال مقاله این است که؛ حزب‌الله چگونه برساختار سیاسی لبنان طی سال‌های 2006 تا 2018 تاثیر گذاشته است؟ مفروض چنین به نظر می‌رسد که؛ حزب‌الله از طریق مشارکت دموکراتیک در کسب قدرت، نقش موثری در ساختار سیاسی لبنان طی سال‌های 2006 تا 2018 ایفا کرده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و روش گردآوری به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها