انقلاب اسلامی ایران و شیعیان نیجریه: از تأسیس تا جامعه‌سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، مرکز پژوهشی مبنا، قم، ایران

10.22034/sm.2021.130820.1561

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر انقلاب اسلامی بر چگونگی تأسیس و شکل‌گیری جامعه شیعه در نیجریه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و داده‌ها با نظریه کارکردگرایی ساختاری تحلیل شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد شیعیان نیجریه متاثر از انقلاب اسلامی توانسته‌اند: 1) کنش ارزش‌مدار را با تصریح و تعمیم ارزش‌های انقلابی و اندیشه امام خمینی در نظام فرهنگی محقق کنند. 2) با تعریف نهاد رهبری و سازماندهی در نظام سیاسی، کنش مدبرانه را شکل دهند و مبتنی بر آن موفق به بسیج اجتماعی شدند. 3)تلاش کردند با ایجاد همبستگی میان شیعیان، در نظام اجتماعی کنش همبسته و شبکه‌ساز را محقق سازند تا به جامعه خودبنیاد شیعه نزدیک شوند. شیعیان نیجریه در کنش تعاملی با محیط خود موفق نبوده و نتیجه آن بحران کنونی این جامعه است که در ارتباط با دولت نیجریه و دیگر گروه‌های دینی- مذهبی این کشور رخ داده است.

کلیدواژه‌ها


میلیکن، جنیفر (1385). مطالعه گفتمان در روابط بین‌الملل: نقد پژوهش و روش. ترجمه حمیرا مشیرزاده. پژوهش حقوق و سیاست، سال هشتم، شماره 21.
Aaron, D. (2008). In Their Own Words: Voices of Jihad-Compilation and Commentary. Rand Corporation.
Bauschke, M. (2011). Im Namen Gottes? Religion und Politik in der islamischen Welt. GRIN Verlag.
Benwell, B. & Stokoe, E. (2006). Discourse and Identity. Edinburgh University Press.
Cormack, M. (2002). Sacrificing the Self: Perspectives in Martyrdom and Religion. Oxford University Press.
Devji, F. (2005). Landscapes of the Jihad: Militancy, Morality, Modernity. C. Hurst &
Co. Publishers.
Dornelles, F.K. (2010). Postmodernism and IR: From Disparate Critiques to a Coherent Theory of Global Politics. Global Politics Network.
Lohlker, R. (2011). New Approaches to the Analysis of Jihadism: Online and Offline.
V.& R. unipress Gmb H.
Springer, D.R. (2009). Islamic Radicalism and Global Jihad. Georgetown University Press.
Wagemakers, J. (2012). A Quietist Jihadi: The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi. Cambridge University Press.