دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

توسعه در مناظره علمی نظریه نئولیبرالیسم و امپریالیسم کلاسیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22034/sm.2021.541074.1764

مسعود شجاع شفیعی؛ فاطمه سلیمانی پورلک؛ کمال پولادی


بازخوانی مفهوم عدالت اجتماعی از منظر جان رالز و آیت الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22034/sm.2022.552291.1866

علی قمی اویلی؛ کمال پولادی؛ سعید اسلامی


امکان‌سنجی تشکیل دولت اسلامی بر اساس نظریه ولایت مقیده فقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.22034/sm.2022.544915.1805

عبدالواحد کرمی نژاد؛ محمد جواد ارسطا


بازخوانی فرایند مشارکت عمومی در حکمرانی و نقش آن در جلوگیری از انحراف های دینی، از منظر امام علی ع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1401

10.22034/sm.2022.551789.1859

فاطمه رضائی؛ غلامرضا خوش نیت


حکمرانی نهادی و مقوله رفاه و خدمات اجتماعی؛

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1401

10.22034/sm.2022.557283.1914

حسین شاهوردی؛ سروش فتحی؛ طهمورث شیری


رویکردهای معناگرایانه و نقد مدرنیته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22034/sm.2022.1971801.1959

پوریا غرایاق زندی؛ حسین احمدی سفیدان؛ احسان شاکری


آینده جایگاه محور مقاومت در پرتو هندسه قدرت جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22034/sm.2023.562705.1940

محسن نصر اصفهانی؛ فریبا ترجمان؛ احمد کاظمی


خوانشی بر کارکرد دولت اسلامی در تفکر شیعی با تکیه بر فقهای معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22034/sm.2023.1990614.2041

حبیب حاتمی کنکبود


تفسیر اندیشه شناختی سیاسی منازعه ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22034/sm.2023.537947.1744

اکبر خواجه؛ ابراهیم برزگر


بررسی تطبیقی حکم حکومتی ولی فقیه با اختیارات ویژه رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در شرایط نامتعارف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22034/sm.2023.535799.1737

عبدالرضا لطفی؛ رضا دهقانیان؛ جواد هرمزی


تأملی پیرامون مفهوم سیاسی خلافت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22034/sm.2022.79848.1182

علی آقاجانی