کلیدواژه‌ها = اجتهاد
ظرفیت‌سنجی منابع فقه سیاسی شیعه در مباحث مکاسب محرمه

دوره 8، شماره 28، خرداد 1399، صفحه 163-180

10.22034/sm.2020.103851.1340

بشری عبدخدایی؛ محمدتقی فخلعی؛ سید محمدتقی قبولی درافشان


فقه حکومتی و مسئولیت فرد در تحقق شریعت

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 69-86

رضا خراسانی