کلیدواژه‌ها = وکلا
شاخص‌های کارگزاران و نظارت بر آن از منظر ائمه(ع)

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 119-136

10.22034/sm.2021.141962.1638

سیدمحمد الحسینی؛ سید اصغر محمودآبادی؛ کیوان لولوئی