کلیدواژه‌ها = انتخابات
جنسیت، هویت زنانه و مشارکت سیاسی در ایران

دوره 10، شماره 37، تیر 1401، صفحه 203-218

10.22034/sm.2022.552373.1868

اعظم دستوری؛ ابراهیم متقی؛ علیرضا کلدی