کلیدواژه‌ها = امنیت سیاسی
امنیت سیاسی گروه‌ها؛ موجبات و موانع تحقق آن از منظر قرآن کریم

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 7-24

10.22034/sm.2021.135470.1585

سید سجاد آل سیدغفور؛ یوسف یعقوبی منفرد


گزاره‌های قرآنی مرجع امنیت سیاسی افراد

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 37-54

10.22034/sm.2020.112142.1423

سید سجاد آل سید غفور