نویسنده = عبدالحمید معرفی محمدی
الگوی پیشرفت و مسئله بحران

دوره 7، شماره 25، شهریور 1398، صفحه 213-234

10.22034/sm.2019.37454

عبدالحمید معرفی محمدی