نویسنده = بهروز دیلم صالحی
زمام‌دار آرمانی در اندیشه‌ی سیاسی فارابی

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 43-58

10.22034/sm.2018.32304

امیرسعید بابازاده جودی؛ کمال پولادی؛ بهروز دیلم صالحی