نویسنده = مرتضی مطهری فرد
پیشگیری از جرایم سیاسی و طغیان سیاسی

دوره 9، شماره 35، دی 1400، صفحه 171-190

10.22034/sm.2022.84835.1210

مرتضی مطهری فرد؛ نفیسه متولی زاده نائینی؛ حمید روستایی صدرآبادی


بررسی جواز یا عدم جواز اعتصاب در حکومت اسلامی

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 125-144

محسن ملک افضلی اردکانی؛ مرتضی مطهری فرد