نویسنده = علی شیرخانی
شوری از منظر فقه القرآن

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 43-64

10.22034/sm.2022.556026.1898

علی شیرخانی؛ مهدی شیرخانی


تربیت سیاسی در اندیشه شیعه اثنی‌عشری: مبانی و اصول حاکم بر آن

دوره 8، شماره 28، خرداد 1399، صفحه 125-144

10.22034/sm.2020.110474.1406

علی ملکی؛ محمد ترابی؛ علی شیرخانی


اصول و مبانی سیاسی مکتب جبل عامل

دوره 7، شماره 26، مهر 1398، صفحه 135-152

10.22034/sm.2019.37755

محمدرضا عبداله نسب؛ علی شیرخانی؛ مقصود رنجبر


فقه سیاسی و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

دوره 6، شماره 20، اردیبهشت 1397، صفحه 121-140

10.22034/sm.2018.30972

علی شیرخانی؛ محمود ابراهیمی ورکیانی