نویسنده = رضا عیسی نیا
راهبرد متعالی در مدیریت حل اختلاف

دوره 4، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 7-26

رضا عیسی نیا


فقه و حقوق شهروندی

دوره 2، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 109-122

رضا عیسی نیا